Mercedes-Benz plánuje odberať ročne viac ako 200 000 ton ocele so zníženými emisiami CO₂ z Európy

27. 6. 2023

Stuttgart. Mercedes-Benz v rámci svojich opatrení na ochranu klímy sleduje jasný cieľ: zabraňovanie a redukcia emisií CO₂ pred kompenzáciou. V tomto kontexte sa spoločnosť ešte v tomto desaťročí usiluje o ročný odber viac ako 200 000 ton ocele so zníženými emisiami CO2 od európskych dodávateľov pre svoje lisovne. Vybudovanie trvalo udržateľného oceliarskeho dodávateľského reťazca v Európe bude slúžiť ako vzor pre ďalšie regióny. Pri výrobe elektrických vozidiel sa podiel ocele na celkových emisiách CO₂ pohybuje na úrovni 20 %. Vďaka dohodám s dodávateľmi sa výrobca automobilov Mercedes-Benz dôsledne približuje k svojim ambicióznym cieľom na ochranu klímy v rámci plánu Ambícia 2039: najneskôr do roku 2030 chce divízia Mercedes-Benz Cars v porovnaní s rokom 2020 znížiť priemerné emisie CO₂ na jedno osobné motorové vozidlo v autoparku nových vozidiel aspoň o polovicu, a to v celom cykle životnosti – od obstarávania surovín cez používanie až po recykláciu.

  • Ďalší míľnik plánu Ambícia 2039: výrobca automobilov Mercedes-Benz sa vo svojich lisovniach plánuje ročne využiť viac ako 200 000 ton ocele so zníženými emisiami CO₂ od svojich európskych dodávateľov Salzgitter, thyssenkrupp Steel, voestalpine, Arvedi či SSAB a H2 Green Steel.
  • Ďalší krok k obehovému hospodárstvu: voestalpine recykluje oceľový šrot od výrobcu automobilov Mercedes-Benz.
  • Oceľ takmer bez emisií CO₂ prichádza do výrobného závodu: Mercedes-Benz ako prvý výrobca osobných automobilov vo svojich prototypoch použil oceľ z procesu priamej redukcie na báze vodíka od spoločnosti SSAB

 

„Dodatočne dohodnutých viac ako 200 000 ton ocele so zníženými emisiami CO₂, ktorou budeme ročne zásobovať naše európske výrobné závody, je pozoruhodným míľnikom v našej snahe o dosiahnutie ambicióznych cieľov v rámci trvalej udržateľnosti. Mercedes-Benz sa spolu so svojimi partnermi aj v budúcnosti bude dôsledne snažiť dosiahnuť do roku 2039 autopark nových vozidiel s neutrálnymi emisiami CO₂. Zároveň tým vysielame dôležitý signál pre transformáciu európskeho oceliarskeho priemyslu.”

Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG, technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup

 

Premena výroby ocele

V prípade klasickej primárnej výroby ocele vo vysokej peci vzniknú pri výrobe jednej tony ocele v priemere viac ako dve tony emisií CO2. Tieto emisie CO2 je možné znížiť kombináciou postupu priamej redukcie a výroby v oblúkovej peci namiesto výroby vo vysokých peciach, ktorá je založená na kokse. Oxid uhoľnatý a vodík pri priamej redukcii, ktorá je založená na zemnom plyne, uvoľňujú zo železnej rudy kyslík. V oblúkovej peci (Electric Arc Furnace, EAF) sa priamo redukované železo spolu s oceľovým šrotom roztaví priamo na oceľ. Keď sa pri priamej redukcii namiesto zemného plynu používa zelený vodík a na prevádzku oblúkovej pece sa využívajú obnoviteľné zdroje energie, je možné ďalšie zníženie emisií – vzniká oceľ, ktorá je vyrobená takmer bez emisií CO2.

 

„Výrobca automobilov Mercedes-Benz pracuje so svojimi partnermi na dekarbonizácii oceliarskeho dodávateľského reťazca, aby podnietil trvalo udržateľnú premenu automobilového priemyslu. Čoraz lepšia dostupnosť zelenej ocele nám umožňuje postupne zavádzať do našich vozidiel oceľ so zníženými emisiami CO₂, ako aj oceľ, ktorá je takmer bez emisií CO₂ – tým znižujeme našu uhlíkovú stopu. 

Dr. Gunnar Güthenke, vedúci nákupu a kvality dodávateľov divízie Mercedes-Benz Cars

 

Mercedes-Benz a thyssenkrupp Steel spoločne zmenšujú uhlíkovú stopu v oceliarskom dodávateľskom reťazci 

Mercedes-Benz a thyssenkrupp Steel podpísali vyhlásenie o zámere odberať oceľ so zníženými emisiami CO2. Obe spoločnosti sa dohodli na tom, že celý výrobný proces oceľových produktov so zníženými emisiami CO2 by mal prebiehať v zariadeniach na priamu redukciu v kombinácii s inovatívnymi agregátmi na tavenie železa takmer bez emisií CO2 – s výhradou dostupnosti zeleného vodíka. Spoločnosť thyssenkrupp chce prvé zariadenie na priamu redukciu uviesť do prevádzky v roku 2026 a následne zabezpečí dodávky pre Mercedes-Benz.

Oceľ so zníženými emisiami CO2 od spoločností Salzgitter Flachstahl GmbH a Arvedi 

Mercedes-Benz už v súčasnosti odoberá oceľovú pásovinu so zníženými emisiami CO2 od dodávateľa Salzgitter Flachstahl GmbH. Táto pásovina sa do 100 % vyrába zo šrotu v oblúkovej peci. Tak možno znížiť emisie CO2 pre príslušné oceľové materiály o viac ako 60 % v porovnaní s konvenčným spracovaním vo vysokej peci. Mercedes-Benz a Salzgitter sa navyše vo vyhlásení o zámere dohodli na odbere oceľových produktov vyrobených s použitím zelenej elektriny, čím sa potenciál úspory ešte zvýši na viac ako 75 %. Od roku 2026 chce spoločnosť Salzgitter Flachstahl navyše dodávať do závodov Mercedes-Benz oceľ so zníženými emisiami CO2, ktorá sa vyrába kombináciou postupu priamej redukcie a spracovania v oblúkovej peci v rámci programu SALCOS® spoločnosti Salzgitter pre výrobu ocele s nízkymi emisiami CO2.

Mercedes-Benz v súčasnosti odoberá oceľ so zníženými emisiami CO2 aj od svojho talianskeho oceliarskeho partnera Arvedi. Spoločnosť Arvedi na tento účel zaviedla v časti svojej výroby zelenú elektrinu. Partneri sa usilujú postupne zvyšovať množstvá dodávok ocele so zníženými emisiami CO2.

Vrátenie šrotu z lisovní spoločnosti voestalpine v meste Linz

Popri dekarbonizácii primárnej výroby ocele zohráva oceľový šrot rozhodujúcu rolu v pláne Ambícia 2039. Je dôležitou súčasťou výrobného procesu a prispieva nielen k znižovaniu emisií CO2, ale aj primárneho dopytu po zdrojoch v zmysle obehového hospodárstva. Mercedes-Benz už dnes spolupracuje s rakúskym oceliarskym a technologickým koncernom voestalpine s dlhoročným pôsobením na trhu na možnostiach opätovného použitia oceľového šrotu pochádzajúceho zo závodu Mercedes-Benz v Sindelfingene. Spoločnosť voestalpine konkrétne závodu Mercedes-Benz v Sindelfingene železničnou dopravou s neutrálnymi emisiami CO2 dodáva mimoriadne kvalitnú oceľ zo svojej prevádzky v rakúskom meste Linz. Od roku 2021 ten istý vlak pri návrate preváža šrot z lisovne v závode v Sindelfingene naspäť do oceliarne v Linzi. Tým je zabezpečená priama recyklácia šrotu u dodávateľa. Budúci odber ocele so zníženými emisiami CO2 z oblúkovej pece (EAF) je súčasťou vyhlásenia o zámere. Oblúková pec by mala byť v mieste prevádzky v Linzi uvedená do prevádzky už v roku 2027.

Mercedes-Benz získava oceľ pochádzajúcu z výroby, ktorá je založená na vodíku, od spoločnosti SSAB 

Už v uplynulom roku získavala spoločnosť Mercedes-Benz ako prvý výrobca osobných motorových vozidiel oceľ pochádzajúcu z priamej redukcie na báze vodíka od spoločnosti SSAB. Švédska partnerská spoločnosť vo svojom pilotnom zariadení znížila mieru použitia železnej rudy 100-percentným využívaním vodíka, spracovala ju na martenzitickú oceľ s veľmi vysokou pevnosťou a začala ju dodávať do závodu Mercedes-Benz v Sindelfingene. V miestnom technickom centre sa z nej vyrábajú prvé prototypové diely a prebiehajú testy pre sériovú výrobu. Táto oceľ s veľmi vysokou pevnosťou má rovnaké vlastnosti ako porovnateľná oceľ z klasickej vysokej pece. Pri týchto rozsahoch karosérie sú to konkrétne priečne nosníky budúcej platformy vozidiel MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). 

Partneri plánujú, že od roku 2026 budú používať oceľ z priemyselnej výroby, ktorá nebude obsahovať takmer žiadne emisie CO2.

Oceľ s takmer žiadnymi emisiami CO₂ od spoločnosti H2 Green Steel pre Mercedes-Benz

Spoločnosť Mercedes-Benz sa okrem toho v roku 2021 akos prvý výrobca osobných motorových vozidiel podieľala na švédskom podniku H2 Green Steel (H2GS), aby mohla do svojich sériových vozidiel perspektívne zaviesť oceľ, ktorá neobsahuje takmer žiadne emisie CO₂. Preto výrobca automobilov Mercedes-Benz prednedávnom podpísal prvú dodávateľskú zmluvu so spoločnosťou H2GS na dodávku približne 50 000 ton ocele ročne. Partneri zároveň oznámili, že okrem Európy urýchlia dekarbonizáciu oceliarskeho dodávateľského reťazca aj v Severnej Amerike. H2GS plánuje do roku 2030 vyrobiť ročne päť miliónov ton ocele, ktorá je takmer bez emisií CO₂. 

Dekarbonizácia dodávateľskej siete Mercedes-Benz

Spoločnosť Mercedes-Benz AG sa usiluje vytvoriť autopark nových osobných motorových vozidiel s bilančne neutrálnymi emisiami CO2 naprieč celým hodnotovým reťazcom. To isté platí aj pre dodávateľský reťazec. Preto sa výrobca automobilov Mercedes-Benz spolu so všetkými dodávateľmi ocele snaží dosiahnuť zelený oceliarsky dodávateľský reťazec, aby zmenšil svoju uhlíkovú stopu už v úvodných stupňoch hodnotového reťazca. Už v roku 2020 rozposlali divízie Mercedes-Benz Cars a Mercedes-Benz Vans svojim dodávateľom výrobných materiálov správu o zámere (Ambition Letter), teda vyhlásenie o zámere vytvárať klimaticky neutrálne produkty. Súhlas s týmto vyhlásením je dnes podmienkou udeľovania zákaziek. Dodávatelia, ktorí predstavujú takmer 90 % ročného nákupného objemu Mercedes-Benz, odvtedy podpísali vyhlásenie o zámere. Patria medzi nich aj dôležití dodávatelia ocele. 

Výrobca automobilov Mercedes-Benz okrem toho zaviedol celoplošné cieľové hodnoty emisií CO2 do kritérií procesu zadávania zákaziek. Patria sem materiály a konštrukčné diely, ktoré sa vyrábajú s masívnym množstvom emisií CO2, napr. oceľ, hliník a články akumulátorov. Tieto ciele sa týkajú nielen priamych dodávateľov, ale platia aj pre predchádzajúcu výrobu neopracovaných materiálov a komponentov. 

Mercedes-Benz zároveň pracuje so svojimi partnermi na postupnom zvyšovaní podielu sekundárnych materiálov v komponentoch a materiáloch. Výrobca automobilov Mercedes-Benz sa tiež cielene angažuje vo vývoji noriem trvalej udržateľnosti v celom odvetví, napríklad v rámci iniciatívy Responsible Steel Initiative (RSI), čím sa snaží dosiahnuť dlhodobé zmeny. Viac informácií nájdete tu. 

 

Kontakt pre médiá

Michal Žitný

Senior PR specialist
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tel.: +421 918 500 148
E-mail: [email protected]


Fotogaléria

23c0200_002.jpg

(4624x2604px, 4.47 MB)

23c0200_011.jpg

(4624x2604px, 5.17 MB)

23c0200_005.jpg

(4624x2604px, 5.96 MB)

23c0200_006.jpg

(4961x3307px, 9.33 MB)

23c0200_012.jpg

(4624x2604px, 11.45 MB)